Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen d. 19 september 2021

I

Navn, hjemsted og formål

Navn

§ 1. Klubbens navn er MK WEST, MKW København, Motorbaadsklubben West og er stiftet 19.april 1933.

Hjemsted stk. 2. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål

§ 2. Klubbens formål er at arbejde for fremme af fritidssejlads, søge fremskaffet de bedst mulige forhold for plads og havn inden for Københavns havneområde eller i dennes nærhed, samt at varetage medlemmernes interesser i forbindelse hermed.

Klubbens stander

stk.2. Klubbens stander er hvid og rød med W i det røde felt.

II

Medlemsforhold

Medlemmer

§ 3. Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og som ikke er i restance til klubben eller andre bådklubber, har eller har haft til formål at skade klubben. Passive medlemmer har ikke bådeplads i klubben. Alderskravet kan fraviges af bestyrelsen efter ansøgning.

stk.2. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent og pladsleje på livstid.

Overtagelse af medlemskab

stk.3. Ægtefæller eller hermed sidestillede kan ved dødsfald overtage medlemskabet.

Ansøgning om indmeldelse

§ 4. Ansøgning om indmeldelse som passivt medlem sker skriftligt ved udfyldelse af ansøgningsskema. Ved afleveringen af skemaet indbetales samtidig ydelser til klubben. Indmeldelse bekræftes overfor ansøger efter førstkommende bestyrelsesmøde måneden efter indmeldelsen.

stk.2. Ansøgning om indmeldelse opslås i klubhuset med navn og adresse.

stk.3. Er der ikke senest 21 dage efter, at indmeldelsen er opslået på klubtavlen, indgået skriftlig motiveret protest mod indmeldelse udstedes medlemskort.

Stk. 4. Bådplads tildeles medlemmerne efter indmeldelsesdato, og når et passivt medlem får tildelt bådplads, overgår medlemmet til aktivt medlemskab. Der kan kun være ét aktivt medlem pr. båd, der har bådplads i klubben.

Protest mod indmeldelse

stk.5. Fremkommer berettiget protest mod indmeldelse, tilbagebetales indskud og kontingent. Det samme gælder pladslejen, idet klubben dog er berettiget til at beregne sig pladsleje betalt for den tid ansøgerens båd har ligget i klubben, beregnet fra den påbegyndte måned efter indbetalingsskemaets datering.

stk.6. Finder indmeldelse sted, kan indskuddet ikke senere tilbage betales.

§ 5 Ved salg af båd overgår aktivt medlemmer til passivt medlem.

Genindtræden

stk. 2. Passive medlemmer, der har betalt båd indskud, skal ikke ved generhvervelse af båd, betale indskud.

III

Tildeling af bådpladser

dens stand

§ 7. Både, der optages i klubben, skal være i yachtmæssig stand.

Tildeling af bådplads

stk.2. Kun medlemmer af MK West med lystfartøj kan efter anmodning til bestyrelsen tildeles plads i klubben.

Sejlbåde

stk.3. Sejlbåde kan ved dispensation fra bestyrelsen optages i klubben.

Omplacering af bådplads

stk.4. Bestyrelsen kan i tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes plads, ombytte enkelte pladser, hvorfor den tildelte plads af det enkelte medlem, kun må betragtes som lejet og ikke som ejendom.

Salg af fartøj
stk.5. Bådplads kan ikke overdrages ved salg af båd, medmindre det er godkendt af bestyrelsen.

stk.6. Ethvert medlem modtager ved indmeldelsen vedtægter, stander og nøgle.

Duelighedsbevis

§ 8. Nye aktive medlemmer uden duelighedsbevis, skal inden for et år efter overgang til aktivt medlem fremvise bevis for Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere.

stk.2. Medlemmer kan undtagelsesvis opnå tilladelse til at trække erhvervelsen af Duelighedsbevis over 2 sæsoner.

IV

Udmeldelse og eksklusion

Opsigelse af medlemskab

§ 9. Opsigelse af medlemskab eller bådplads kan ske med 14 dages varsel til udløb af et kalenderår for at frigøre for kontingentforpligtelse eller bådpladsleje.

Restancer

§ 10. Bliver restancer ikke indbetalt til klubben 3 måneder efter forfaldsdag, kan bestyrelsen opsige medlemskabet.

Fjernelse af båd

stk.2. Bestyrelsen vil efter forudgående meddelelse i anbefalet brev, kunne fjerne vedkommendes båd og andre effekter på den måde bestyrelsen finder ønskeligt, herunder gennem bortsalg af båd og effekter. Bortsalg af båd og effekter bruges til at dække omkostninger ved bortfjernelse og eventuel restance til Motorbådsklubben West. Overskud, efter omkostninger og restance er dækket, henlægges i ét år til bådens ejer. Hvis overskuddet ikke er afhentet efter ét år tilfalder overskuddet Motorbådsklubben West. Yderligere omkostninger ved bortfjernelse sker for ejerens regning og risiko.

Karantæne

§ 11. Såfremt et medlem tilsidesætter klubbens vedtægter og ordensregler, eller anvisninger givet af bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen idømme karantæne af indtil 3 måneders varighed. Har et medlem været idømt 2 gange karantæne over en femårig periode, er tredje gang automatisk eksklusion.

Eksklusion

stk.2. Øjeblikkelig eksklusion skal ske ved bevisligt tyveri, vold mod anden person, eller trusler om vold samt grov racistisk opførsel.

stk.3. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke bestyrelsens beslutning for den førstkommende generalforsamling, og er berettiget til at møde her og tale for sin sag.

Aflevering af nøgler

§ 12. Medlemmer, der af den ene eller anden grund forlader klubben, er forpligtet til omgående at aflevere de udleverede nøgler.

Adgang til klubben stk.2. Slettede eller ekskluderede medlemmer har ingen adgang til klubbens områder, og kan ikke gøre noget krav gældende overfor klubben.

V

Kontingent og ydelser

Kontingent og ydelser

§ 13. Kontingent og ydelser fastsættes af generalforsamlingen.

stk.2. Kontingent m.m. opkræves forud for et år ad gangen, og forfalder 1. januar, med seneste rettidige indbetaling d. 5. marts.

stk.3. Pladsleje m.m. for det kommende år opkræves forud for et år ad gangen, og forfalder 1. september, med seneste rettidige indbetaling d. 5. oktober.

stk.4. Medlemmer, der indtræder efter 1. september er ydelsesfri resten af året, og betaler kontingent, pladsleje m.m. for det kommende år. .

Rykkergebyr

stk.5. Såfremt kontingent, pladsleje m.m. ikke er betalt rettidig, rykkes for betaling. Der pålignes i den anledning et rykkergebyr ligesom medlemmets nøgle til klubhuset vil blive inaktiv, og eventuel tilslutning af landstrøm vil blive afbrudt.

stk.6. Restancer, der ikke er indbetalt senest 3 mdr. efter forfaldsdato, medfører slettelse af medlemskabet.

stk.7. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde i anbefalet brev opsige medlemskabet til en nærmere fastsat dato, såfremt restancen ikke indbetales senest 7 dage efter afsendelse af opsigelse.

Henstand med betaling

stk.8. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, indrømme henstand med betalingen.

Inkasso

stk.9. Enhver omkostning ved inkasso af restancer eller lign. pålignes medlemmet.

VI

Forpligtelser

Forpligtelse ved salg

§ 14. Medlemmerne er forpligtede til ikke at sælge deres båd, før alle forfaldne ydelser er betalt til klubben.

Ordensreglement

stk.2. Medlemmerne er forpligtede til at efterleve det godkendte ordensreglement for klubben.

Anvisninger

stk.3. Medlemmerne er forpligtede til at følge bestyrelsens anvisninger.

Adresseændring

stk.4. Medlemmerne er forpligtede til skriftlig at meddele adresseændring.

VII

Bestyrelse

Bestyrelse

§ 15. Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer og 3 repræsentanter.

Formand og kasserer

stk.2. Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen.

stk.3. Ved formandens afgang i valgperioden indtræder næstformanden i dennes sted og har sæde til førstkommende generalforsamling.

Konstitution

stk.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Afgangsorden

§ 16. Formanden, 1 repræsentant, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen i ulige årstal.

stk.2. Kassereren, 2 repræsentanter, 1 suppleant, 1 revisor vælges på generalforsamlingen i lige årstal.

Valgbarhed

stk.3. Bestyrelsesmedlemmer skal have været medlem i 2 år.

stk.4. Af den siddende bestyrelse må kun 1 repræsentant være passiv-medlem.

Beslutningsdygtighed

§ 17. Alle afstemninger inden for bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Bestyrelsesmøder

stk.2. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det er påkrævet. Udebliver et bestyrelsesmedlem to gange efter hinanden fra bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, indtræder suppleanten.

Stk.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

VIII

Generalforsamling

Generalforsamling

§ 18. Generalforsamlingen er med de undtagelser, der følger af vedtægten den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

stk.2. Klubben afholder ordinære generalforsamlinger i april måned.

Indvarsling

stk.3. Indvarsling sker gennem opslag i klubhuset og pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Medlemmer der ønsker indvarsling pr. brev kan melde det til bestyrelsen.

Dagsorden april

§ 19. Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Godkendelse af referat

4. Formandens beretning

5. Regnskab/budget

6. Fastsættelser af ydelser

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Sager til behandling

§ 20. Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen.

Indkomne forslag

stk.2. Indkomne forslag samt forslag til ændring af ydelser til klubben skal være bestyrelsen i hænde mindst 1 måned før generalforsamlingen, og udsendes samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Adgang

§ 21. Adgang til generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær, har kun medlemmer og ægtefæller eller hermed sidestillede, der ikke er i restanceforhold til klubben.

Afstemning

stk.2. Om der på generalforsamlingen skal stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt afgøres ved håndsoprækning.

stk.3. Alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret.

stk.4. Passive medlemmer, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret. Dog ikke i sager omhandlende bådsspørgsmål.

Fuldmagt

stk.5. På klubbens generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt, medmindre det er dokumenteret ved sygdom. I sådanne tilfælde kan fuldmagt kun anvendes, hvis det fremgår af fuldmagten, at stemmeberettigede ved, hvad der stemmes om.

Ekstraordinær generalforsamling

stk.6. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 25 % af klubbens medlemmer, der ikke står i restanceforhold til klubben, forlanger det i en skrivelse til bestyrelsen med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

IX

Regnskab og formue

Regnskabsår

§ 22. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for generalforsamlingen i april. Det reviderede regnskab udsendes skriftligt til samtlige medlemmer ved indvarslingen af generalforsamlingen.

Klubbens midler

stk.2. Klubben tegnes af formand eller kasserer. Ved større økonomiske dispositioner dog i forening. Klubbens midler indsættes i bank.

Kassebeholdning

stk.3. Kassererens kassebeholdning skal være så lille som forholdene byder.

X

Tegning og hæftelse

Forpligtelse

§ 23. Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden. Ved større økonomiske forpligtigelser af formand og kasserer.

Personlig hæftelse stk.

2. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens påhvilende forpligtelser.

XI

Valg af revisor

Revision af regnskab

§ 24. Klubbens regnskab revideres af statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen vælger under ansvar overfor generalforsamlingen revisor.

stk.2. Generalforsamlingen vælger 2 kritiske revisorer blandt medlemmer. Samtidig vælges en suppleant for disse.

XII

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter

§ 25. Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer.

XIII

Opløsning.

Opløsning

§ 26. Klubben kan kun opløses når 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og kun på en i den anledning indkaldt generalforsamling.

Anvendelse af klubbens midler

stk.2. Om anvendelse af klubbens midler ved evt. opløsning træffes afgørelse på den opløsende generalforsamling.

XIV

Voldgift

Stridigheder

§ 27. Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgift

stk.2. Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori klubben ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 19 september 2021